Cuir fios thugainn

Post: Comann Bhìoball na h-Alba, 7 Barraid Hampton, Dùn Èideann, Alba, EH12 5XU

Post-d: info@scottishbiblesociety.org

Fòn: 0131 337 9701 (o thaobh a muigh an Rìoghachd Aonaichte, cleachd +44 131 337 9701)

A chionn ‘s nach eil neach againn a tha fileanta sa Ghàidhlig ag obair làn ùine dhan Chomann, bidh freagairtan sam bith a gheibh thu, a thuilleadh air am post-dealain seo, sa Bheurla.

Cuimhnich, faodaidh tu d’fhiosrachadh a chuir a-steach ann an seo airson fios fhaighinn mu adhartas sa phròiseact eadar-theagachadh Gàidhlig.
Ciamar a chleachdas sinn d’fhiosrachadh?
Cha toir sinn d’fhiosrachadh do bhuidheann sam bith eile. Bidh am fiosrachadh seo air a chleachadh airson fios a chuir thugad mun phròiseact seo air post-dealain. Faodaidh tu iarraidh d’fhiosrachadh a thoirt bhon liosta aig àm sam bith.

Scottish Bible Society cross

© Comann Bhìoball na h-Alba 2016 - 2019
Àireamh Carthannais Albannach SCO10767 Oifis Clàirte: 7 Barraid Hampton, Dùn Èideann, EH12 5XU, An Rìoghachd Aonaichte
Poileasaidh Prìobhaideachd • Poileasaidh Criomagan

Scroll to Top